Doğrudan Temin Limitleri 2022-218.395 TL ve 72.752 TL

Doğrudan Temin Limitleri 2022-218.395 TL ve 72.752 TL

2022 Doğrudan Temin Limiti – Eşik Değerleri Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında ve diğer bölgelerde farklı olmak üzere ayrı ayrı belirlenmektedir.

Doğrudan Temin Limiti Ne Kadar? 2022 Yılı Doğrudan Temin Üst Limiti

Doğrudan Temin Limitleri – Eşik Değerler -2022 Yılı için aşağıdaki şekildedir:

 • Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında- 218.395 TL
 • Diğer Bölgelerde (Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dışında)- 72.752 TL

Bu doğrudan temin sınırları, mal alımı, yapım işi, hizmet alımı ve danışmanlık hizmet alımı gibi işlemlerde geçerlidir. (Doğrudan temin limiti büyükşehir, doğrudan temin limiti belediye sınırları)

Doğrudan temin işleminde, Kamu İhale Kanunu’nun 17. maddesinde sayılan yasak fiil ve davranışların varlığı durumunda yasaklama işleminin gerçekleştirilmesi mümkün değildir.


Doğrudan Temin ve Doğrudan Temin Eşik Değerleri

Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul Doğrudan Temin Usulü olarak belirtilmiştir.

Doğrudan temin işleminde; ilansız ve teminatsız olarak, ihale komisyonu kurma ve Kamu İhale Kanununda belirtilen yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu olmadan, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak temin edilmesi mümkündür. Ancak bu doğrudan temin usulüne bazı tutar limitleri getirilmiştir.

Her yıl Ocak ayında doğrudan temin limitleri açıklanmaktadır. Doğrudan temin limitleri 2022 için açıklanan tutarlar yukarıda bahsedildiği üzere 218.395 TL ve 72.752 TL olarak belirlenmiştir. Bu limitler 2023 yılında açıklanacak olan yeni doğrudan temin limitlerine kadar geçerli olacaktır.

Doğrudan Temin Yöntemi Hangi Hallerde Uygulanabilir?

Doğrudan temin ile yapılan iş/alınan hizmet ve danışmanlık Kamu İhale Kanunu’nun aşağıda belirtilen maddeleri gereğince gerçekleştirilmektedir.

 • 22/a -İhtiyacın Sadece Gerçek veya Tüzel Tek Kişi Tarafından Karşılanabileceğinin Tespit Edilmesi
 • 22/b -Sadece Gerçek veya Tüzel Tek Kişinin İhtiyaç ile İlgili Özel Bir Hakka Sahip Olması
 • 22/c-Mevcut Mal, Ekipman, Teknoloji veya Hizmetlerle Uyumun ve Standardizasyonun Sağlanması İçin Mal ve Hizmet Alınması
 • 22/d -İdarelerin Belirli Bir Limiti Aşmayan Harcamaları ile Temsil Ağırlama Faaliyetleri Kapsamında Yapılacak Konaklama, Seyahat ve İaşeye İlişkin Alımlar
 • 22/e-İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması.
 • 22/f-Stoklanması Ekonomik Olmayan veya Acil Durumlarda Kullanılacak Olan Sağlık Malzemeleri ile Hastaya Özgü Tıbbi Sarf Malzemeleri, Test ve Tetkik Sarf Malzemeleri Alımları
 • 22/g– Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, Kanun kapsamındaki idareleri temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları.
 • 22/h-8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanunun 22 ve 36 ncı maddeleri uyarınca Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan hizmet alımları ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde tescilini sağlamak için gerçekleştirilen hizmet alımları.
 • 22/ı-Türkiye İş Kurumunun, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerinde sayılan görevlerine ilişkin hizmet alımları ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin yedinci fıkrasında sayılan görevlerine ilişkin hizmet alımları,
 • 22/i-i) (Ek: 20/11/2008-5812/8 md.; Değişik: 19/11/2013-6504/1 md.) Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi, Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulması, milletvekili genel ve ara seçimleri, mahalli idareler ile mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri genel ve ara seçimi dönemlerinde Yüksek Seçim Kurulunun ihtiyacı için yapılacak filigranlı oy pusulası kâğıdı ile filigranlı oy zarfı kâğıdı alımı, oy pusulası basımı, oy zarfı yapımı hizmetleri ile bu seçimlere yönelik her türlü seçim malzemelerinin alımı ile yurt dışı seçim harcamaları, il seçim kurulu başkanlıkları tarafından alınacak oy pusulası basım hizmeti alımı.

admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir